Klub rowerowy „Jednoślad”


W grudniu 2010 roku został utworzony Klub Turystyki Rowerowej przy DOKiS w Dobrodzieniu
, któremu nadano nazwę ” Jednoślad” .Celem działalności Klubu jest promowanie turystyki rowerowej oraz sportu rowerowego jako sposobu na przyjemne spędzanie wolnego czasu , propagowanie aktywnych form wypoczynku , wspieranie inicjatyw proekologicznych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy Dobrodzień w kraju i poza granicą. Na dzień dzisiejszy Klub liczy 14 członków. Członkiem Klubu może zostać każda osoba fizyczna po wypełnieniu deklaracji członkowskiej . Deklaracje są dostępne u Dyrektora DOKiS w Dobrodzieniu. Na zebraniu założycielskim został uchwalony Regulamin Klubu oraz wybrany Zarząd . Zachęcamy sympatyków zdrowego i przyjemnego spędzania wolnych chwil na łonie natury do przyłączenia się do nas. . W lutym br. roku zostanie opracowany plan imprez na 2011 rok . Planujemy zrealizować 15 wycieczek rowerowych i kilkudniowych imprez wspólnie z zaprzyjaźnionymi klubami z terenu naszego województwa.

Józef Włodarz

 

*     *     *     *     *

Regulamin

Klubu Turystyki Rowerowej „ Jednoślad” przy DOKiS w Dobrodzieniu.

& 1

 1. Klub powstał za zgodą Dyrekcji DOKiS w Dobrodzieniu w dniu 12.12.2010 i jest jego jednostką organizacyjną.
 2. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej DOKiS w Dobrodzieniu
 3. Klub przybrał w dniu 12.12.2010 nazwę „ Jednoślad” „
 4. Klub działa na terenie Polskiej Rzeczypospolitej i na terenie innych państw z poszanowaniem ich prawa. Siedzibą jest Miasto Dobrodzień.
 5. Klub ma prawo używać własnej pieczęci , barw organizacyjnych i barw Herbu Miasta i Gminy Dobrodzień
 6. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i nie ma charakteru zarobkowego

&2

Celem klubu jest : promowanie turystyki rowerowej oraz sportu rowerowego jako sposobu na przyjemne spędzanie czasu i prowadzenie działalności wychowawczej propagowanie aktywnych form wypoczynku i wspieranie inicjatyw proekologicznych kształtowanie pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy Dobrodzień w kraju i poza granicą.

&3

Klub realizuje swój program : organizując wycieczki i rajdy rowerowe , zawody i  szkolenia współpracując z Administracją Miasta i Gminy Dobrodzień oraz Dyrekcją DOKiS w Dobrodzieniu współpracując z organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą
działając na rzecz ochrony środowiska naturalnego

&4

Członkowie , ich prawa i obowiązki :

 • członkiem klubu może zostać każda osoba fizyczna po złożeniu wypełnionej deklaracji członkowskiej zawierającej imię i nazwisko adres zamieszkania
 • oświadczeniu rodziców lub opiekunów / dotyczy osób niepełnoletnich/
 • oświadczenie o własnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe w ramach działalności Klubu przyjęcia dokonuje Zarząd Klubu wpisując dane do spisu Członków Klubu
 • obowiązkiem członka jest przestrzeganie regulaminu i czynne uczestnictwo w programie oraz przestrzeganie sportowego trybu życia.
 • członkostwo w Klubie ustaje na własne życzenie Członka Klubu , nieprzestrzegania regulaminu Klubu .
 • decyzje o usunięciu podejmuje Zarząd Klubu

Członkowie mają prawo :

 • uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub
 • tworzyć program działalności klubu .
 • uzyskiwać informacje na temat działalności Klubu
 • używać barw Klubu

&5

Władze Klubu

władzami Klubu są
a} Walne Gromadzenie Członków
b} Zarząd Klubu

 • kadencja wszystkich wybieralnych władz klubu trwa 4 lata
 • wybór władz klubu odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia.
 • Zarząd klubu składa się z 5 osób z pośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa , zastępcę prezesa , sekretarza oraz dwóch członków

&6

Walne zebranie to najważniejszy organ klubu , który podejmuje wszystkie kluczowe dla klubu decyzje , takie jak zmiana regulaminu , wybór zarządu, decyzję o samo rozwiązaniu klubu.

&7

Do obowiązku Zarządu należą

 • realizacja celów klubu
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
 • sporządzanie planów pracy
 • reprezentowanie klubu na zewnątrz
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
 • przyjmowanie i skreślanie członków
 • posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej jak cztery razy w roku

&8

Klub podejmuje swoją działalność z dniem 2010.12.12

Comments are closed.