Regulaminy Pływalni

Regulamin Krytej Pływalni „Delfin”

1. Kryta Pływalnia „Delfin” jest obiektem Miasta i Gminy Dobrodzień, wchodzącym w skład struktur organizacyjnych Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

2. Kryta Pływalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 21.00, w soboty: od 10.00 do 21.00, w niedziele: od 14.00 do 21.00, w tym pobyt na basenie od godziny otwarcia do 20.45. Natomiast ostatnia godzina wejścia to 19.45

3. Opłaty za korzystanie z Krytej Pływalni określa cennik wprowadzony zarządzeniem Dyrektora DOKiS

4. Przed wejściem na Krytą Pływalnię należy bezwzględnie zapoznać się z Regulaminem Pływalni.

5. Z pływalni mogą korzystać:

a) indywidualnie – osoby umiejące pływać

b) w grupach zorganizowanych:

grupy pobierające naukę pływania - osoby uczące się pływać pod opieką instruktora prowadzącego zajęcia oraz

grupy rekreacyjne

(Grupy obowiązuje „Regulamin korzystania z Krytej Pływalni dla uczestników grup zorganizowanych” – załącznik nr 1)

6. Do korzystania z Krytej Pływalni uprawnione są osoby, które uregulowały w kasie pływalni odpłatność tj. zakupiły bilet, zakupiły karnet, opłaciły naukę pływania lub zawarły umowę na korzystanie z Pływalni i posiadają na ręce opaskę silikonową będącą dowodem prawa do korzystania z basenu lub sauny. Obowiązują 4 kolory opasek – kąpiel, nauka pływania, wynajem i sauna. Po zakończeniu korzystania z pływalni opaski należy zwrócić w kasie.

7. Etatowy dyżurny ratownik zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z pływalni tj. osobom indywidualnym jak i grupom zorganizowanym.

8. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.

9. Grupa zorganizowana może uprawiać ćwiczenia ruchowe w wodzie wyłącznie pod kierunkiem instruktora, trenera zatrudnionego w DOKiS lub innej osoby uprawnionej na podstawie umowy najmu zawartej z Dyrektorem DOKiS

10. Opiekun grupy zobowiązany jest do zgłoszenia wejścia uczestników dyżurnemu ratownikowi i sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.

11. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Krytej Pływalni muszą podporządkować się poleceniom i sygnałom ostrzegawczym wydawanym przez ratowników, a w razie potrzeby natychmiast wyjść z wody.

12. Na pływalni i innych pomieszczeniach użytkowych znajdujących się na terenie obiektu należy zachować ciszę, a w razie potrzeby głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.

13. Punkt sanitarny znajduje się w dyżurce ratowników.

14. Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy, a prowadzący zajęcia musi posiadać strój ćwiczebny.

15. Zabrania się wchodzenia do szatni i na halę basenową w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego. Obowiązującym obuwiem zmiennym są klapki noszone na bosej stopie.

16. Ubranie wierzchnie należy pozostawić w szatni głównej wraz z obuwiem zewnętrznym umieszczonym w reklamówce jednorazowej.

17. Przed wejściem na halę basenową, każdy zobowiązany jest do umycia całego ciała pod natryskiem i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik zlokalizowany przy wyjściu z szatni na halę basenową.

18. Grupy i osoby korzystające z pływalni uprawnione są do korzystania z szatni na 5 min. przed rozpoczęciem zajęć; po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Zajęcia rozpoczynają się o pełnych godzinach i kończą po 45 minutach.

19. Na terenie całej Krytej Pływalni obowiązuje zakaz palenia papierosów, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających. Zabroniony jest również wstęp osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

20. Zabrania się skakania do basenu bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia.

21. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny oraz zakaz pływania w poprzek basenu.

22. Na sygnał oznaczający koniec zajęć wszyscy powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.

23. W celu zachowania porządku i bezpieczeństwa na hali basenowej zabrania się: biegania po terenie otaczającym niecki, wpychania do wody innych użytkowników, wchodzenia na jakiekolwiek elementy konstrukcyjne, używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów, a także konsumpcji produktów żywnościowych, wnoszenia ostrych przedmiotów, wrzucania do wody wszelkich przedmiotów.

24. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

25. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Krytej Pływalni mogą być usuwane z obiektu bez zwrotu kosztów wniesionej opłaty.

26. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.

27. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz osoby stwarzające niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.

28. Osoby, u których występują choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany nie będą dopuszczone do korzystania z pływalni.

29. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi itp. korzystają z pływalni na własną odpowiedzialność

30. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Krytej Pływalni po konsultacji z lekarzem i zgłosić ten fakt dyżurnemu ratownikowi.

31. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.

32. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

33. W czasie zawodów i innych imprez sportowych, organizator zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w niniejszym regulaminie i odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.

34. Zajęcia z nauki, doskonalenia pływania lub innych specjalistycznych zajęć indywidualnych w wodzie prowadzić może jedynie instruktor zatrudniony w DOKiS.

35. Dopuszcza się prowadzenie odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania na Krytej Pływalni przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze wyłącznie za zgodą Dyrektora DOKiS oraz po zawarciu umowy określającej zasady prowadzenia zajęć. Umowa może zostać zawarta jedynie po okazaniu dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje.

36. Zabrania się prowadzenia odpłatnych zajęć z nauki lub doskonalenia pływania przez osoby nie posiadające uprawnień trenera lub instruktora pływania oraz niezatrudnione w DOKiS

37. Dyrektor DOKiS może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z pływalni.

38. Dyrektor DOKiS zastrzega sobie możliwość rezerwacji całej pływalni, niecki dużej, niecki małej, rezerwacji torów lub odwołania zaplanowanych zajęć bez podania przyczyn.

39. Dyrektor DOKiS odpowiada jedynie za rzeczy wartościowe złożone do depozytu prowadzonego w kasie pływalni.

40. Dyrektor DOKiS nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub utracone na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty.

41. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu Dyrektor Pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

42. Skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora DOKiS

43. Zabrania się wchodzenia do pomieszczenia kasy pływalni osobom do tego nieupoważnionym

44. Przed wejściem do sauny należy bezwzględnie zapoznać się z Regulaminem korzystania z sauny – Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 1
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI
DLA UCZESTNIKÓW GRUPY ZORGANIZOWANEJ

I. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się, pobierających naukę pływania lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.

II. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług Krytej Pływalni, będących pod nadzorem opiekuna.

III. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem korzystania z Krytej Pływalni „Delfin”. Obowiązek zapoznania uczestników grup z regulaminami spoczywa na organizatorze zajęć grupowych.

IV. Uczestnicy grupy przychodzą na basen co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach

V. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.

VI. Uczestnicy zajęć prowadzonych w zorganizowanych grupach mają obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminami i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.

VII. Do obowiązków uczestnika zajęć prowadzonych w grupie zorganizowanej należy w szczególności:

1. Poruszanie się po terenie krytej pływalni razem z grupą.

2. Pozostawienie w szatni przy kasie okrycia zewnętrznego, przebranie obuwia i założenia klapek basenowych.

3. Przebranie się w strój kąpielowy, umieszczenie odzieży w szafkach i właściwe zamknięcie szafek.

4. Staranne umycie się pod prysznicem z użyciem środków myjących.

5. Przy wejściu na halę basenową zdezynfekowanie stóp w brodziku.

6. Udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia.

7. Bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników Krytej Pływalni, instruktorów prowadzących zajęcia i opiekunów.

8. Przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z Krytej Pływalni lub mogących spowodować wypadek.

9. Przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników kąpieli oraz urządzania fałszywych alarmów.

10. Przestrzeganie zakazu przekraczania stref wyznaczonych grupie do kąpieli oraz opuszczania hali basenowej bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia i opiekuna grupy.

11. Przestrzegania zakazu skoków do wody, nurkowania, bez wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia.

12. Przestrzeganie zakazu kąpieli w biżuterii (zegarkach, pierścionkach i obrączkach, bransoletkach, rzemykach, łańcuszkach, kolczykach, ozdobach we włosach itp.).

13. Przestrzeganie zakazu żucia gumy, spożywania jedzenia i napojów.

14. Przestrzeganie podanej grupie sygnalizacji dźwiękowej.

15. Sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym do własnego złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczeń.

16. Zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć.

17. Udział w zbiórce kończącej zajęcia.

18. Po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego.

19. Po wyjściu z hali basenowej umycie całego ciała.

20. Opróżnienie szafek odzieżowych oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych

 

Załącznik nr 2
Do Regulaminu Krytej Pływalni „Delfin”
Regulamin korzystania z sauny w Krytej Pływalni „Delfin”

1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z Regulaminem.

2. Opłaty za korzystanie z sauny określa cennik obowiązujący dla całego obiektu wprowadzony zarządzeniem Dyrektora DOKiS

3. Do korzystania z sauny uprawnione są osoby, które uregulowały w kasie pływalni odpłatność i posiadają na ręce opaskę silikonową będącą dowodem prawa do korzystania z sauny.

4. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji
użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.

5. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może
dokonywać tylko pracownik obsługi.

6. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.

7. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

8. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do
korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

9. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości
użytkowanego pomieszczenia.

10. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.

11. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.

12. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

13. Z sauny należy korzystać w kostiumie kąpielowym bezwzględnie siadając na ręczniku by uniknąć nasączania drewna chlorowaną wodą z basenu.

14. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak
największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.

15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem
ciała nie jest zalecane używanie mydła.

16. Na teren sauny zabrania się:
- wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
- wykonywania zabiegów kosmetycznych,
- hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
- wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
- wnoszenia napojów alkoholowych,
- nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
- palenia tytoniu, papierosów elektronicznych i innych używek
- niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

17. Po pobycie w saunie kategorycznie nie zaleca się wysiłku fizycznego.

18. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy.

19. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
- bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
- osobom z chorobami krążenia,
- osobom chorującym na cukrzycę,
- osobom nietrzeźwym,
- kobietom ciężarnym,
- kobietom w czasie menstruacji.

20. Zaleca się rozsądne i umiarkowane używanie olejków aromatycznych ze względu na innych użytkowników sauny

21. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte
z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

22. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje
wszystkie powyższe punkty regulaminu.

23. Kierownictwo DOKiS nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem
niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

 

→ 1) Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z dnia 10.01.2019r. w sprawie rodzajów oraz okresów ważności karnetów przeznaczonych do sprzedaży na Krytej Pływalni „Delfin”


Podstrony:
PływalniaBadania wodyCennikGodziny otwarciaKontaktRegulaminy /

Comments are closed.