Zapytanie ofertowe – studium wykonalności

Zapytanie ofertowe – studium wykonalności

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp /art. 4 pkt 8 /

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu , Plac Wolności 24, 46-380 Dobrodzień, NIP 575-15-74-336 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Studium wykonalności zgodnie z wymaganiami poddziałania 5.3.1 „Dziedzictwo kulturowe i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Studium wykonalności zgodnie z wymaganiami poddziałania 5.3.1 „Dziedzictwo kulturowe i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

2. Analiza popytu zawierająca:

– analizę danych zastanych (desk research) dotyczącą ekonomicznych aspektów rynku kulturalnego w regionie,

– badania ankietowe techniką CATI nt. zainteresowania nową inwestycją oraz wyrażeniem wskaźników popytowych,

II. Termin realizacji zamówienia

- studium wykonalności

- analiza popytu

od 5.08.2016 do 12.08.2016

III Sposób przygotowania propozycji cenowej

Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie następujące kryteria wyboru:

Kryteria dopuszczające:

Oferent powinien:

- posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: 1 000 000 zł

- wykonać w ostatnich trzech latach a jeśli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie:

  • co najmniej 5 usług polegających na wykonaniu studium wykonalności dla projektów dotyczących infrastruktury kultury lub dziedzictwa kulturowego – (załącznik nr 1)

- posiadać przeciętne roczne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w liczbie co najmniej 10 pracowników – (załącznik nr 2)

- wykazać, że do wykonania niniejszego zamówienia, zatrudnia na podstawie umowy o pracę, wskazane niżej osoby oraz przedstawi informacje na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia – (załącznik nr 3):

a) Kierownik zespołu, posiadający:

  • wykształcenie wyższe,
  • doświadczenie zawodowe co najmniej 5-letnie, w tym nadzorowanie i kierowanie przynajmniej  pięcioma procesami przygotowania studium wykonalności dla projektów dotyczących infrastruktury kultury lub dziedzictwa kulturowego współfinansowanych ze środków UE

b) Ekspert ds. analiz ekonomicznych i finansowych posiadający:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  • doświadczenie zawodowe co najmniej 5-letnie, w tym przynajmniej 3 lata w sporządzaniu analiz finansowo – ekonomicznych dla projektów dotyczących infrastruktury kultury lub dziedzictwa kulturowego współfinansowanych ze środków UE

c) Ekspert ds. instytucjonalno – prawnych posiadający:

  • wykształcenie wyższe prawnicze,
  • doświadczenie zawodowe co najmniej 5-letnie, w tym przynajmniej 3 lata w sporządzaniu analiz instytucjonalno – prawnych dla projektów dotyczących infrastruktury kultury lub dziedzictwa kulturowego współfinansowanych ze środków UE

Kryteria oceny ofert:

Zamawiający wyznacza następujące kryteria oceny ofert:

a) cena – 50%

b) liczba opracowanych studiów wykonalności dla projektów dotyczących infrastruktury kultury lub dziedzictwa kulturowego, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych 2007-2013 oraz Programów Operacyjnych 2014-2020 – 50%

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o:

a)                     cenę  – 50%

liczona:

punkty za cenę:  PC = (c min : c i ) x 100 pkt  x znaczenie

co oznacza:

c min = cena najniższa spośród złożonych ofert

c i = cena badanej oferty

znaczenie – waga kryterium (50%)

PC – punkty za cenę

b) liczba opracowanych studiów wykonalności dla projektów dotyczących infrastruktury kultury lub dziedzictwa kulturowego, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych 2007-2013 oraz Programów Operacyjnych 2014-2020  -  50%

liczone:

punkty  za opracowane studia wykonalności dla projektów dotyczących infrastruktury kultury lub dziedzictwa kulturowego, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych 2007-2013 oraz Programów Operacyjnych 2014-2020:  Pk= (Lwi : Lw max ) x 100pkt x znaczenie

co oznacza:

Lwi – liczba opracowanych studiów wykonalności dla projektów dotyczących infrastruktury kultury lub dziedzictwa kulturowego, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych 2007-2013 oraz Programów Operacyjnych 2014-2020 badanej oferty

Lw max – najwyższa liczba opracowanych studiów wykonalności dla projektów dotyczących infrastruktury kultury lub dziedzictwa kulturowego, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych 2007-2013 oraz Programów Operacyjnych 2014-2020 spośród badanych ofert

znaczenie – waga kryterium (50%)

Pk – punkty  za opracowane studia wykonalności dla projektów dotyczących infrastruktury kultury lub dziedzictwa kulturowego, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych 2007-2013 oraz Programów Operacyjnych 2014-2020

IV Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia 12.08.2016 r. na adres: Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu, Plac Wolności 24, 46-380 Dobrodzień, bądź w formie elektronicznej na dokis@poczta.onet.pl z dopiskiem: opracowanie Studium wykonalności zgodnie z wymaganiami poddziałania 5.3.1 „Dziedzictwo kulturowe i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta stosowna umowa. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.

Dokumenty WORD

Comments are closed.