Projekty Unijne

2017__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza otwarty nabór partnera do projektu przygotowywanego
w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, na lata 2014-2020,

OŚ PRIORYTETOWA V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/17 zamieszczone są na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl

Partnerami w projekcie mogą być następujące podmioty:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia

- stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

- Parki Krajobrazowe;

- rezerwaty przyrody;

- organizacje pozarządowe, w tym ekologiczne prowadzące działalność nonprofit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;

- jednostki sektora finansów publicznych;

- uczelnie wyższe;

- przedsiębiorstwa (Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publicznoprywatnego).).

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji
projektu pn.: ,,
Ochrona różnorodności biologicznej w Gminie Dobrodzień poprzez utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej”, w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, DZIAŁANIE 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Nie przewiduje się wynagrodzenia dla wyłonionego w ramach naboru Partnera.

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

  1. Zgodność  działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację  celu Partnerstwa (zasoby
    ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe).
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (projektów prospołecznych).
  4. Proponowany zakres merytoryczny  przewidziany do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
  5. Posiadany potencjał kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji Projektu
    oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 18.09.2017 r. do 10.10.2017 r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją ,,Otwarty nabór na Partnera w projekcie ,,Ochrona różnorodności biologicznej w Gminie Dobrodzień poprzez utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień  (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, Plac Wolności24, 46-380 Dobrodzień; dokis@poczta.onet.pl

Ogłoszenie- regulamin – formularz.pdf

Formularz oferty

Zarządzenie Dyrektora DOKIS

Rozstrzygniecie postępowania- 12.10.2017

 

__________________________________________________________________

2014
zakup fortepianu
koszt całkowity projektu – 47 500
dofinansowanie – 30 894 zł
__________________________________________________________________

2014
zakup stroje dla Zespołu Regionalneo i Chóru Kantata
koszt całkowity – 27 272
dofinansowanie – 17 823,43 zł

__________________________________________________________________

2012
– „Poznajemy walory Krainy Dinozaurów poprzez bieg Dobrodzieńska Dycha
dofinansowanie – 8 961,96 zł

__________________________________________________________________

2013
XVII Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości  Narodowych i Etnicznych „Źródło”
dofinansowanie – 24 711,86 zł

__________________________________________________________________

2013
„Dobrodzieńska Seta
dofinansowanie – 5. 408 zł

____________________________________________________________________

Inne projekty:

  • 2013 projekt „Polska dla wszystkich”
Akcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych
„ Ślady pobytu społeczności żydowskiej w Dobrodzieniu”
-5.000 zł

 

 

 

Comments are closed.